Højesterets dom af 22. maj 2019 i sag 220/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

To britiske statsborgere frifundet for udvisning i sag om grov vold. Begge straffet med ubetinget fængsel i 3 måneder.


T1 og T2, der begge er statsborgere i Storbritannien, var ved landsretten fundet skyldige i grov vold ved i en 7-Eleven-butik at have tildelt forurettede ikke under 10 knytnæveslag i hovedet samt have slået ham i hovedet med en glasflaske, hvorved flasken knustes. For Højesteret angik sagen straffastsættelsen og spørgsmålet om udvisning.


Højesteret tiltrådte henset til forholdets karakter og grovhed, at straffen var fastsat til fængsel i 3 måneder. Højesteret fandt endvidere efter en samlet vurdering, at der ikke var grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste.


Efter udlændingelovens regler kan udvisning af EU-statsborgere kun ske, hvis det vil være i overensstemmelse med de principper, der efter EU-retten gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed. Efter reglerne i EU’s opholdsdirektiv skal udvisning være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd.


T1 og T2 var ikke tidligere straffet, de var i beskæftigelse i Danmark, hvor de var fast bosiddende, og begge havde gode personlige forhold. Henset hertil og til omstændighederne ved voldsforholdet, fandt Højesteret, at betingelserne for udvisning ikke var opfyldt.

 

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår spørgsmålet om udvisning.