Højesterets dom af 22. februar 2013 i sag 285/2011

Info

Resumé:

Hensættelsesbeløb efter boligreguleringslovens § 18 b og spørgsmål om tilbagebetaling af betalt leje

Hovedspørgsmålet var, om en lejer havde pligt til fortsat at betale hensættelsesbeløb efter boligreguleringslovens § 18 b. Lejemålet var beliggende i en bebyggelse bestående af adskillige bygninger, hvoraf nogle var taget i brug i 1969, mens andre – heriblandt lejerens rækkehus – var taget i brug efter den 1. januar 1970. Sagen angik endvidere, om lejeren i den forbindelse havde krav på tilbagebetaling. Endelig angik sagen, om lejeren havde krav på tilbagebetaling af betalt leje i perioden 1. juli 2002 - 31. december 2006 som følge af et ændret fordelingsprincip ved lejebetalingerne med virkning fra 1. januar 2007.

Højesteret udtalte, at bebyggelsen skulle anses for én ejendom i henhold til boligreguleringslovens § 18 b, og at ejendommen måtte anses for taget i brug i 1969 ved lejernes successive indflytning fra juni 1969. Lejeren havde derfor pligt til fortsat at betale hensættelsesbeløb efter § 18 b, ligesom der ikke bestod noget tilbagebetalingskrav i den forbindelse.

Højesteret traf endvidere afgørelse om, at lejeren ikke havde krav på tilbagebetaling af betalt leje, selv om parterne med virkning fra 1. januar 2007 var blevet enige om et bestemt, fremtidigt fordelingsprincip.

Landsretten var nået til det samme resultat.