Højesterets dom af 21. marts 2019 i sag BS-24860/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

To betalinger af supplerende finansiel sikkerhed blev omstødt


Sagen angik, om to supplerende sikkerheder, som var stillet henholdsvis 3 og 4 dage efter af­gi­velse af påkrav i medfør af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, kunne om­­stødes. Iføl­ge aftalen skulle de sup­plerende sik­ker­heder have været stillet inden for én hverdag efter på­krav.


Højesteret tiltrådte, at årsagen til, at de to sikkerheder først blev stillet henholdsvis 3 og 4 da­ge efter påkrav, var sikkerhedsstillers manglende likviditet. Sikkerhederne var derfor ikke stil­let uden unødigt ophold, hvorfor de kunne omstødes.


En anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen blev ikke taget til følge.


Landsretten var nået til samme resultat.