Højesterets dom af 21. marts 2017 i sag 203/2016

Info

Resumé:

Kommunens sygedagpengeregreskrav mod skadevolders forsikringsselskab var forældet


En kommune havde udbetalt sygedagpenge til en skadelidt, der var faldet på et isglat fortov. Kommunen fremsatte mere end 3 år efter uheldet regreskrav mod skadevolderens forsikringsselskab vedrørende de sygedagpenge, som kommunen havde udbetalt.


Sagen angik, om kommunens regreskrav for udbetalte sygedagpenge var forældet.


Højesteret fastslog, at kommunens krav var et afledet krav, og at kommunens krav derfor som udgangspunkt havde samme forældelsesfrist, som skadelidtes krav havde på det tidspunkt, hvor kommunen udbetalte sygedagpenge. Kommunen kunne ikke få en længere forældelsesfrist på grund af uvidenhed om kravet, og der var ikke særlige forhold i sagen, som gjorde, at udgangspunktet skulle fraviges. Bestemmelsen i sygedagpengeloven, som kræver, at et forsikringsselskab skal orientere en kommune, når der er udbetalt erstatning, kunne ikke medføre en udskydelse af forældelsesfristen, når orienteringen skete rettidigt.


Endelig kunne forhandlingerne mellem skadelidte og forsikringsselskabet inden forældelsesfristens udløb heller ikke danne grundlag for en forlængelse af forældelsesfristen, da forhandlingerne ikke vedrørte kommunens krav. Der var derfor ikke sket en udskydelse eller forlængelse af den almindelige forældelsesfrist på 3 år.


Kommunens krav var derfor forældet.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.