Højesterets dom af 21. marts 2014 i sag 136/2012

Info

Resumé:

En bank skulle fralægge sig den nettoberigelse, banken havde opnået i forbindelse med indbetalinger på en kassekredit, der var sikret ved et omstødt fordringspant

 

Lasse Vognmand A/S blev den 14. december 2009 erklæret konkurs på baggrund af begæring indleveret den 9. september 2009. Totalbanken A/S havde mindre end tre måneder før fristdagen fået tinglyst et fordringspant på to mio. kr., der ikke senere var tiltrådt, til sikkerhed for selskabets gæld, herunder en kassekredit. I perioden fra tinglysningen til dekretdagen var der sket en nettonedbringelse af kassekreditten.

 

Parterne var enige om, at der var tale om pant for gammel gæld, og pantet kunne derfor omstødes efter konkurslovens § 70, stk. 1, 1. pkt.

 

Spørgsmålet for Højesteret var, om indbetalingerne på kassekreditten i omstødelsesperioden blev grebet af omstødelsen af fordringspantet, når indbetalingerne hidrørte fra fordringer omfattet af pantet.

 

Højesterets flertal fandt det efter sammenhængen mellem gælden til banken, sikkerheden i fordringerne og disses indbetaling til banken bedst stemmende med omstødelsesreglernes formål og forarbejderne i øvrigt at anse nettonedbringelsen for en fordel, der gribes af omstødelse af pantet. Banken skulle derfor fralægges sig den nettoberigelse af den pantesikrede gæld, der havde fundet sted i omstødelsesperioden, ved indfrielse af pantesikrede fordringer.

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.