Højesterets dom af 20. november 2015 i sag 203/2014

Info

Resumé:

Færøsk kommune kunne ikke ved overdragelse af jordlod stille som vilkår, at en fjerdedel af salgssummen tilkom kommunen ved senere videresalg eller udstykning 


Jógvan Rubeksen lejede i 1930 en trø (jordlod) af det daværende Færø Amt. I 1955 købte han trøen af Tórshavnar Kommuna, som i mellemtiden havde købt den udlejede jord af staten. Skødet indeholdt et vilkår (en servitut) om, at der skulle betales en fjerdedel af salgssummen til kommunen ved udstykning og salg af parceller fra trøen. Servitutten blev tinglyst på trøen i 1966 på grundlag af en dom afsagt af Færøernes Ret. Finnur Rubeksen, Jógvan Rubeksens søn, overtog senere trøen.


I forbindelse med Finnur Rubeksens udstykning og frasalg af en parcel fra trøen i 2006 stillede kommunen krav om betaling af en fjerdedel af salgssummen som betingelse for at give samtykke til udstykningen. Sagen angik i første række, om kommunen ved salget af trøen i 1955 havde været berettiget til at stille vilkåret om fjerdedelsbetaling.


Højesteret fastslog, at der i kraft af en lov fra 1931 om overdragelsen af ejendommen til kommunen var sket en regulering, som udelukkede vilkåret om fjerdelsbetaling. Finnur Rubeksen havde ikke mistet retten til at gøre indsigelse mod vilkåret ved passivitet eller som følge af dommen afsagt af Færøernes Ret i 1966.  
  

Landsretten var nået til det samme resultat.