Højesterets dom af 20. marts 2019 i sag 112/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Polititjenestemænds modtagelse af gaver blev straffet med 40 dages betinget fængsel


T1 og T2 blev i landsretten dømt for i deres egenskab af polititjenestemænd uberettiget at have modtaget gaver i form af gratis ophold i en camp i Kenya og på et hotel på Zanzibar fra A, som de forud herfor havde foretaget en strafferetlig efterforskning imod og havde foretaget en politimæssig sikkerhedsrådgivning af.


Sagen angik for Højesteret, om landsretten havde anvendt straffelovens bestemmelse om modtagelse af bestikkelse urigtigt, om landsretten ved forsætsvurderingen havde foretaget en urigtig retsanvendelse, og spørgsmålet om strafudmåling.


Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering af, at gaverne blev modtaget i udøvelse af offentlig tjeneste.

Højesteret fastslog endvidere, at landsretten ikke ved forsætsvurderingen vedrørende modtagelsen af gaverne havde foretaget en urigtig retsanvendelse.


Højesteret fandt, at T1 og T2 skulle straffes med 40 dages betinget fængsel.

Landsretten var delvist nået til samme resultat.