Højesterets dom af 19. december 2011 i sag 156/2008

Info

Resumé:

Ejer fik erstatning fra dyrlæge for tab ved forpagters vanrøgt af en svinebesætning

Højesteret fastslog, at ejeren af en svinebesætning, A, havde krav på erstatning fra en dyrlægeklinik, B, som følge af manglende indskriden over for vanrøgt af en svinebesætning på en ejendom, som A havde bortforpagtet.

Dyrlægen, der havde aftale med forpagteren om sundhedsrådgivning, havde trods ejerens forudgående anmodning ikke gennemført besigtigelse af besætningen i forbindelse med et rådgivningsbesøg den 31. oktober 2000 eller umiddelbart derefter. Derved havde dyrlægen handlet ansvarspådragende over for ejeren. Ved en besigtigelse ville dyrlægen have konstateret, at besætningen ikke blev passet korrekt, og i så fald ville vanrøgten, der blev konstateret den 9. december 2000, være blevet forhindret i væsentligt omfang. Dyrlægeklinikken var derfor erstatningsansvarlig for det tab, besætningsejeren havde lidt som følge af vanrøgten. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 800.000 kr.

Et mindretal på to dommere fandt, at dyrlægen ikke havde handlet ansvarspådragende, og ville derfor frifinde dyrlægeklinikken.

Landsretten havde frifundet dyrlægeklinikken.