Højesterets dom af 19. juli 2011 i sag 501/2007

Info
  • SKM2011.510.HR

Resumé:

Appellanterne var ikke repræsenteret af advokat, og mundtlig hovedforhandling i sagen var to gange blevet aflyst p.g.a. appellanten, As sygdom, første gang efter fristen for afgivelse af ekstrakt og påstandsdokument. Sagen udgik herefter til skriftlig behandling, og da appellanterne ikke overholdt fristen for afgivelse af deres første skriftlige indlæg og heller ikke indleverede ekstrakt, afviste Højesteret sagen, jf. retsplejelovens § 385, stk. 2, og § 387, stk. 3, jf. § 386, stk. 1. Højesteret bemærkede, at der ikke i oplysningerne om As sygdom var grundlag for at undlade afvisning i medfør af retsplejelovens § 386, stk. 5.

Parter 

B
(A)

og

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat B. Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Marianne Højgaard Pedersen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 1. afdeling den 11. oktober 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Sagsfremstilling

Denne sag, der blev indbragt for Højesteret ved ankestævning af 10. december 2007, var oprindeligt berammet til hovedforhandling den 1. juni 2010, men blev på grund af As sygdom og dennes meddelelse herom i e-mail af 6. maj 2010 omberammet til den 8. april 2011. Som følge af As fortsatte sygdom blev også hovedforhandlingen den 8. april 2011 aflyst, efter at A i e-mail af 3. marts 2011 havde begæret sagen udsat med henvisning til en lægeerklæring af 17. februar 2011.

A anmodede i forbindelse med aflysningen af hovedforhandlingen den 8. april 2011 om, at sagen blev sat i bero indtil videre med henvisning til lægeerklæringen af 17. februar 2011, hvoraf det fremgår, at A som følge af et længerevarende sygdomsforløb med generel svækkelse ikke ville kunne møde i retten, foreløbigt frem til den 1. juni 2011, og i samme periode heller ikke ville kunne bidrage til sagsbehandlingen.

Af Højesteret retsbog af 4. april 2011 fremgår, at ankeudvalgsformanden besluttede ikke at sætte sagen i bero, men at lade den udgå til skriftlig behandling med frist til den 1. juni 2011 på første skriftlige indlæg og indsendelse af ekstrakt. Det fremgår tillige af retsbogen, at manglende overholdelse af fristen kan medføre, at sagen afvises efter retsplejelovens § 386.

Ved e-mail af 6. april 2011 protesterede A mod fristen og henviste til lægeerklæringen af 17. februar 2011.

Ved brev af 4. maj 2011 opfordrede ankeudvalgsformanden B og A til at kontakte en advokat i det omfang, de ikke selv personligt var i stand til at udarbejde indlæg til Højesteret. Det fremgår af brevet, at manglende overholdelse af fristen - i overensstemmelse med retsbog af 4. april 2011 - kan medføre, at sagen afvises.

Hverken første skriftlige indlæg eller ekstrakt er modtaget i Højesteret.

Højesterets begrundelse og resultat

Da appellanterne, B og A, ikke inden udløbet af den af retten fastsatte frist har indsendt første skriftlige indlæg eller ekstrakt i sagen, afvises anken, jf. retsplejelovens § 385, stk. 2, og § 387, stk. 3, jf. § 386, stk. 1. Der er ikke i oplysningerne om As sygdom grundlag for at undlade afvisning i medfør af § 386, stk.5.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostning for Højesteret skal B og A in solidum betale i alt 10.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.