Højesterets dom af 19. juni 2018 i sag 166/2017

Info

Resumé:

En nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbyttet


Sagen angik, om et holdingselskab havde pligt til at indeholde udbytteskat af et beløb, der blev udloddet i 2007. Afgørende for spørgsmålet var, om udbyttet i skattemæssig henseende måtte anses for udloddet til en nederlandsk fond eller til fondens stifter.


Højesteret fandt, at spørgsmålet om, hvem der måtte anses for rette indkomstmodtager, skulle afgøres efter dansk ret. Fonden opfyldte ikke kravet om en uafhængig ledelse, da bestyrelsen bestod af stifteren og hans forældre. Derfor fandt Højesteret, at stifteren af fonden i skattemæssig henseende måtte anses for rette indkomstmodtager. Beskatningen af udbyttet skulle derfor ske hos ham og ikke hos den nederlandske fond.


Da kravet om en uafhængig ledelse gjaldt, uanset om fonden var stiftet i Danmark eller i udlandet, og da kravet ikke var vanskeligere at opfylde for en udenlandsk fond end for en dansk, fandt Højesteret, at betingelsen ikke indebar en forskelsbehandling af objektivt sammenlignelige situationer. Den manglende anerkendelse af fonden som selvstændigt skattesubjekt var derfor ikke i strid med EU-retten.


Holdingselskabet var ansvarlig over for det offentlige for den manglende indeholdelse af udbytteskatten, da det ikke var godtgjort, at selskabet ikke havde udvist forsømmelighed ved udlodningen uden indeholdelse af skat.

 

Landsretten var nået til samme resultat.