Højesterets dom af 18. maj 2017 i sag 4/2017

Info

Resumé:

To sager hvor betingelserne for at idømme forvaring for grove seksualforbrydelser i førstegangstilfælde var opfyldt


Den første sag:

T1, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev i landsretten dømt for tre forhold af voldtægt og frihedsberøvelse og for to forsøg herpå. I to af de fuldbyrdede forhold blev han endvidere dømt for andet seksuelt forhold end samleje. Forholdene blev begået over en periode på ca. 7 måneder over for tilfældige unge kvinder, som T1 opsøgte om natten eller tidligt om morgenen på offentlig vej, og som han tvang eller forsøgte at tvinge ind i sin bil. I de fuldbyrdede forhold blev kvinderne kørt bort til afsides beliggende steder, hvor han begik overgrebene.

Højesteret fandt, at på baggrund af omfanget, karakteren og grovheden af de begåede seksualforbrydelser sammenholdt med oplysningerne om T1’s person, herunder en udtalelse fra Retslægerådet var betingelserne i straffeloven for forvaring opfyldt.

Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge.


Landsretten var nået til samme resultat.