Højesterets dom af 18. februar 2021 i sag 68/2020

Info

Resumé:

Råb om corona og host mod to politibetjente var trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1


T råbte ”corona” i forbindelse med, at han på ca. en halv meters afstand flere gange hostede mod to politibetjente i ansigt og på overkrop. T var ikke smittet med coronavirus.


T gjorde gældende, at hans handling ikke var vold efter straffelovens § 119, stk. 1, der angår vold eller trussel om vold mod personer i offentlig tjeneste, da denne bestemmelse ikke omfatter legemsangreb som anført i straffelovens § 244, stk. 1, 2. led. T gjorde desuden gældende, at lovgivningsmagten ikke havde haft til hensigt, at forsætlig smitteoverførsel skulle være strafbar i tilfælde, hvor der ikke samtidig er begået andre overtrædelser af straffelovens regler om angreb på liv og legeme.


Højesteret udtalte, at straffelovens § 119, stk. 1, omfatter både vold og anden form for legemsangreb som nævnt i straffelovens § 244, stk. 1, 2. led, og at sidstnævnte bestemmelse omfatter smitte med coronavirus. Højesteret fremhævede i den forbindelse, at kun forsætlig overtrædelse af § 244 er strafbar, og at bestemmelsen i øvrigt må forstås med forbehold for princippet om såkaldt materiel atypicitet. Almindelige tilfælde af smitte med coronavirus på f.eks. arbejdspladser eller i sociale sammenhænge er ikke strafbare efter bestemmelsen. 


T’s handling var således en trussel om vold mod to politibetjente og dermed en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.


T havde desuden tilstået at være flygtet fra politiet og dermed overtrådt straffelovens § 124, stk. 1.

Højesteret henviste til strafskærpelser fra 2019 for begge bestemmelser og fastsatte straffen til 4 måneders fængsel. 

Landsretten havde idømt T 3 måneders fængsel.