Højesterets dom af 17. november 2021 i sag 73/2021

Info

Resumé:

Udvisning af polsk statsborger, der arbejdede i Danmark og ikke tidligere var straffet, var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet


T, der var statsborger i Polen, var fundet skyldig i spirituskørsel ved at have ført en varebil med en promille på 3,04. Han blev i landsretten idømt en betinget fængselsstraf på 20 dage og en tillægsbøde, ligesom han blev frakendt førerretten i 3 år og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 4 år. For

Højesteret var spørgsmålet navnlig, om udvisning af T var i overensstemmelse med EU-opholdsdirektivet.


T, der var 33 år, fik beskæftigelse i Danmark i juni 2016 og registreret bopæl i november 2018. Han var ikke tidligere straffet.


Højesteret slog fast, at T’s adfærd udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, og at udvisning kunne begrundes i hensynet til den offentlige orden og sikkerhed. Det gjaldt, selv om der var tale om et førstegangstilfælde af spirituskørsel, og selv om T efter sin egen forklaring ikke havde et generelt alkoholmisbrug. 


Højesteret udtalte desuden, at udvisning med et indrejseforbud i 4 år ikke ville være i strid med proportionalitetsprincippet.


Betingelserne for at udvise var således opfyldt.


Landsretten var kommet til samme resultat.