Højesterets dom af 17. oktober 2012 i sag 149/2012

Info

Resumé:

DiBa Bank ansvarlig for køb af virksomhedsobligationer i forbindelse med formueplejeaftale

DiBa Bank havde i medfør af nogle formueplejeaftaler fået fuldmagt til at investere i obligationer i overensstemmelse med kundens ønske om lav risiko.

Højesteret fastslog, at DiBa Bank ikke generelt havde været afskåret fra på kundens vegne at investere i virksomhedsobligationer. Banken havde imidlertid i meget betydeligt omfang investeret i virksomhedsobligationer, der var udstedt med sikkerhed i ansvarlige lån ydet til mindre og mellemstore banker, hvilket havde udsat kunden for en risiko for tab, som ikke var forenelig med den aftalte risikoprofil.

Det var ikke muligt for Højesteret nøjere at fastslå, hvilken andel af porteføljen, der måtte anses for uretmæssigt købte obligationer, og det var heller ikke muligt at foretage en fuldstændig opgørelse af mellemværendet mellem DiBa Bank og kunden. Banken, som havde tabt sagen for landsretten, havde opfyldt landsrettens dom delvist. Ud fra en samlet skønsmæssig vurdering fastslog Højesteret herefter, at ingen af parterne havde krav mod den anden part.

Begge parter blev herefter frifundet for den anden parts påstande.