Højesterets dom af 17. september 2013 i sag 77/2012

Info

Resumé:

Erstatning skattepligtig som aktieavance

Sagen angik, om en erstatning som Nordrus Hotel Holdings blev tilkendt ved en voldgiftskendelse var skattepligtig som aktieavance efter den dagældende aktieavancebeskatningslov.

Ved aftale af 24. september 2004 købte Nordrus Hotel Holdings af to sælgere hele aktiekapitalen i det russiske selskab ZAO Nordrus Hotel. Det var aftalt, at aktierne først skulle leveres og købesummen betales, når sælgerne havde opfyldt en række forpligtelser, men købsaftalen som sådan var ikke betinget. Der forelå således en endelig aftale om køb af aktier med senere levering. Sælgerne misligholdt aftalen ved ikke at opfylde deres forpligtelser, og den 20. december 2007 fastslog en voldgiftsret, at Nordrus Hotel Holdings havde krav på erstatning som følge heraf.

Højesteret fastslog, at erstatningsbeløbet skattemæssigt måtte sidestilles med en gevinst ved afståelse af aktier, og at erstatningen var omfattet af den dagældende aktieavancebeskatningslov om skattepligt af avance på aktier, der afstås på et tidspunkt, der ligger mindre end 3 år efter erhvervelsen. Den tilkendte erstatning var således skattepligtig aktieavance.

Landsretten var nået til samme resultat.