Højesterets dom af 17. august 2018 i sag 255/2017

Info

Resumé:

Sagen angik retsvirkningen af udlejerens manglende opfyldelse af den oplysningspligt, som følger af lejelovens § 4, stk. 5 (nu stk. 6). Efter bestemmelsen skal udlejeren i forbindelse med lejeaftalens indgåelse give lejeren en række oplysninger om grundlaget for lejefastsættelsen, når der er tale om en ejendom, hvor en del af den omkostningsbestemte husleje fastsættes efter boligreguleringslovens § 9, stk. 2. Det var ubestridt, at udlejeren ikke havde opfyldt oplysningspligten. Spørgsmålet var, om den manglende opfyldelse af oplysningspligten havde betydning for begyndelseslejen.


Højesteret fandt, at efter ordlyden af boligreguleringslovens § 7, stk. 5, og da det efter forarbejderne til lejelovens § 4, stk. 5, og boligreguleringslovens § 7, stk. 5, alene er formålet med bestemmelserne at begrænse udlejers mulighed for at varsle store og uforudsete lejeforhøjelser, har den manglende overholdelse af oplysningspligten ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen.

 

Landsretten var nået til samme resultat.