Højesterets dom af 17. april 2019 i sag BS-25958/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Opsigelse af en arbejdstager, da han nåede folkepensionsalderen, og det kommunale til­skud til hans ansættelse i fleksjob bortfaldt, var ikke i strid med forskelsbehand­lings­lo­ven, deltidslo­ven eller funktionærloven


A, der var ansat hos X A/S i fleksjob, blev opsagt, da mulig­heden for fortsat ansættelse i fleks­job med løntilskud fra kommunen bortfaldt ved hans opnå­el­se af ret til folkepension. Sagen angik, om opsigelsen indebar ulovlig forskelsbe­hand­ling på grund af alder eller han­dicap, eller om opsigelsen var i strid med deltidsloven eller funktio­nær­loven.


Højesteret fandt, at fleksjobordningen, der består af to nødvendige elementer – det særlige an­sættelsesfor­hold og det offentlige tilskud – må anses for en sådan beskæftigelsesfremmende for­anstalt­ning, som er tilladt efter forskelsbehandlingslovens § 9, stk. 2. Ophør af en sådan po­­­sitiv sær­foranstaltning kan ikke anses for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder eller handicap, og opsigelsen af A var herefter ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.


Da opsigelsen ikke rejste spørgsmål om forhold omfattet af deltidsloven, ligesom der hel­ler ikke var grundlag for at anse opsigelsen for ikke at være rimeligt begrundet i hans eller virk­som­hedens forhold, fik A herefter ikke medhold i et rejst krav på godtgørelse.

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.