Højesterets dom af 17. januar 2020 i sag BS-39568/2019-HJR

Info

Resumé:

Kreditgiver kunne ikke gøre restkrav gældende over for dødsbo efter tilbagelevering af bil


I 2015 købte A en bil med Jyske Finans som kreditgiver. Jyske Finans tog ejendomsforbehold i bilen. Da A døde i 2017, havde han ikke misligholdt købekontrakten. Dødsboet, der var solvent, ønskede ikke at indtræde i kontrakten og stillede derfor bilen til rådighed for Jyske Finans. Jyske Finans fik herefter videresolgt bilen og opgjorde et restkrav, som blev gjort gældende over for dødsboet.


Højesteret fastslog, at bestemmelserne i kreditaftalelovens kapitel 10 – i overensstemmelse med almindelige principper om solvente dødsboers indtræden i afdødes retsstilling – også kunne påberåbes af dødsboet.


Højesteret fastslog endvidere, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at Jyske Finans efter at have fået bilen tilbageleveret kunne gøre yderligere krav gældende over for dødsboet.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.