Højesterets dom af 17. januar 2014 i sag 331/2011

Info

Resumé:

Fond har en erstatningsretligt værnet interesse

Traugott Møllers Fond har anlagt sag ved Sø- og Handelsretten om erstatning mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer i og revisorer for Fonden for Møller & Co. Sagen angik for Højesteret alene, om Traugott Møllers Fond har en interesse, der er erstatningsretligt værnet.

Traugott Møllers Fonds erstatningskrav er rejst navnlig med henvisning til, at der i strid med fundatsen for Fonden for Møller & Co. ikke er truffet beslutning om likvidation af denne fond i rette tid.

Højesteret fastslog, at pligten til i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser rettidigt at træffe beslutning om likvidation i forhold til Traugott Møllers Fond er erstatningsretligt værnet, og at fonden således i tilfælde af en tilsidesættelse af pligten kan kræve et eventuelt tab dækket. Traugott Møllers Fond har derfor krav på at få prøvet det erstatningskrav, som fonden på det anførte grundlag mener at have mod de indstævnte.

Højesteret ophævede herefter Sø- og Handelsrettens dom og hjemviste sagen til fortsat be-handling ved Sø- og Handelsretten.