Højesterets dom af 16. april 2020 i sag Sag BS-9010/2019-HJR

Info

Resumé:

Aldersbetinget tjenestemandspensionsordning udgjorde ikke direktivstridig forskelsbehandling


A fratrådte på grund af nedsat erhvervsevne sin stilling i Post Danmark A/S i en alder af 62 år. Havde hun været under 60 år ved fratrædelsen, ville hun have været berettiget til en højere pension efter tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 1.


Sagen angik, om aldersbetingelsen i § 7, stk. 1, indebærer en forskelsbehandling, der er i strid med EU's beskæftigelsesdirektiv.


Højesteret fandt, at bestemmelsen medfører forskelsbehandling som nævnt i direktivets artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a, jf. artikel 1, men at den er omfattet af undtagelsen i direktivets artikel 6, stk. 2, om visse erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Højesteret fandt, at der ikke efter denne bestemmelse skal foretages en proportionalitetsvurdering af den pågældende ordning. Højesteret fandt også, at tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 1, ikke indebærer forskelsbehandling på grund af køn som nævnt i direktivets artikel 6, stk. 2, sidste led. 

Landsretten var kommet til samme resultat.