Højesterets dom af 16. februar 2017 i sag 124/2016

Info

Resumé:

Cityringlovens bestemmelser skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og retspraksis på området


Sagen angik betaling for omlægning af ledninger ved 4 metrostationer i forbindelse med Metroselskabets etablering af en cityring i København og på Frederiksberg.     


Højesteret kunne tiltræde, at cityringlovens § 7, stk. 5, nr. 2, skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og den retspraksis, der knytter sig hertil, herunder således at begrebet "vejformål" ikke afgrænses alene i forhold til foranstaltninger, der ændrer vejens dimension og forløb, men således at også andre foranstaltninger, der tjener et vejteknisk eller færdselsmæssigt formål i bredere forstand, omfattes.


Højesteret lagde ligesom landsretten til grund, at anlægsprojekterne ved de 4 metrostationer hver især udgjorde sammensatte anlægsprojekter, der omfattede arbejder vedrørende både vej og bane. Efter retspraksis finder vejlovens gæsteprincip anvendelse på ledningsarbejder udført i forbindelse med sammensatte anlægsprojekter, selv om projektet ikke er begrundet i vejformål, og uanset hvilke dele af projektet der har nødvendiggjort ledningsarbejdet. Ledningsejerne skulle derfor betale for de omlægninger af deres ledninger, der var nødvendiggjort af anlægget af de 4 metrostationer.

 

Landsretten var nået til samme resultat.