Højesterets dom af 16. februar 2016 i sag 63/2015

Info

Resumé:

Grundlag for at fravige lovens hovedregel om fælles forældremyndighed


Sagen vedrørte spørgsmålet, om den fælles forældremyndighed over tre børn skulle ophæves, og forældremyndigheden skulle tillægges moderen alene. Moderen og børnene boede i Danmark, mens faderen havde bosat sig i udlandet.  


Byretten havde tillagt moderen forældremyndigheden alene, og landsretten havde stadfæstet denne afgørelse.


Højesterets flertal fandt, at den geografiske afstand mellem forældrene ikke i sig selv kunne føre til, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves.

Der var imidlertid sikre og konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene, der ikke hidtil havde været i stand til at samarbejde tilfredsstillende om børnenes forhold, under de nuværende omstændigheder heller ikke fremover ville kunne etablere et sådant samarbejde til bedste for børnene. Den beskedne kontakt, der havde været mellem faderen og moderen samt børnene, og faderens manglende deltagelse i varetagelsen af forældreansvaret måtte tilskrives hans forhold. Flertallet fandt derfor, at betingelserne for at fravige lovens hovedregel om fælles forældremyndighed var opfyldt.


Højesterets mindretal fandt ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.


Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.