Højesterets dom af 16. januar 2019 i sag BS-12669/2018-HJR

Info

Resumé:

Andelsboligforening var ikke bundet af vilkår i købsaftale


Ejerne af en udlejningsejendom indgik i 2015 en betinget aftale med et ejendomsselskab om salg af ejendommen. Da ejendommen ifølge lejeloven inden overdragelse skulle tilbydes ejendommens lejere til overtagelse på andelsbasis, var købsaftalen betinget af gennemførelse af tilbudspligten.


Lejerne blev herefter tilbudt at købe ejendommen på de vilkår, som var aftalt mellem sælger og ejendomsselskabet, hvilket den af lejerne stiftede andelsboligforening accepterede.


Sagen angik, om andelsboligforeningen var forpligtet til at opfylde en bestemmelse i købsaftalen, hvorefter køber, hvad enten det måtte blive ejendomsselskabet eller en af lejerne etableret andelsboligforening, skulle betale et salær til Keystone Investment Management A/S, der havde bistået ejendomsselskabet i forbindelse med købsforhandlingerne.


Højesteret fandt, at vilkåret reelt var en forhøjelse af den købesum, som andelsboligforeningen skulle betale, i forhold til den købesum, som ejeren af ejendommen kunne opnå ved salg til anden side. Vilkåret var derfor i strid med lejelovens regler om tilbudspligt, hvorfor andelsboligforeningen ikke var bundet heraf.


Landsretten var nået til samme resultat.