Højesterets dom af 15. oktober 2010 i sag 242/2008

Info

Resumé:

Medarbejderaktier var ydelser omfattet af funktionærlovens § 17 a

En række pengeinstitutter havde udloddet gratisaktier og/eller solgt aktier til favørkurs til deres medarbejdere. Udlodningen/salget var betinget af, at medarbejderne var i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet. Ordningerne, der var generelle, blev bekendtgjort af arbejdsgiverne over for medarbejderne ved cirkulæreskrivelser eller lignende måde.

Finansforbundet havde anført, at udlodning af gratisaktier og salg af aktier til favørkurs var vederlag omfattet af funktionærlovens § 17 a. En betingelse om, at medarbejderen skulle være i uopsagt stilling for at få del i aktierne, var derfor ugyldig, jf. funktionærlovens § 21. Tildelingerne, som hvilede på enten aftale eller sædvane, vedrørte en optjeningsperiode, hvor medarbejderne havde været ansat i pengeinstitutterne. De havde derfor, uanset deres fratræden, krav på at modtage ydelser afpasset i forhold til længden af ansættelsesperioden i det relevante optjeningsår.

Pengeinstitutterne havde anført, at hverken gratisaktier eller favøraktier var vederlag omfattet af funktionærlovens § 17 a. Kravet i bestemmelsen om, at ydelserne skulle udbetales ifølge aftale eller sædvane, var heller ikke opfyldt. Betingelsen i ordningerne om, at medarbejderne skulle være i uopsagt stilling, kunne derfor ikke tilsidesættes som ugyldig.

Højesteret fastslog, at både gratisaktier og favøraktier er ydelser omfattet af funktionærlovens § 17 a. En generel ordning med vederlæggelse med sådanne ydelser, der var blevet bekendtgjort for medarbejderne ved fx en cirkulæreskrivelse indebar et bindende løfte over for medarbejdere, der havde været ansat i en for ordningen relevant periode. Opsagte, herunder også allerede fratrådte medarbejdere havde derfor krav på at modtage gratisaktier og/eller købe favøraktier på samme måde, som de medarbejdere, der ikke var opsagt.

Højesteret ændrede hermed Sø- og Handelsrettens afgørelser.