Højesterets dom af 15. maj 2019 i sag 15/2019

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

T blev straffet med bøde for uagtsomt at have besiddet en kniv i en arrest


Sagen angik strafudmålingen for T’s besiddelse af en kniv i Kolding Arrest, herunder navnlig om besiddelsen fandt sted under skærpende omstændigheder.


Højesteret lagde ved strafudmålingen til grund, at T havde overtrådt knivloven ved uagtsomt at have besiddet kniven i arresten i forbindelse med, at han afleverede en rygsæk, som skulle afleveres videre til hans varetægtsfængslede nevø. Det var i den forbindelse lagt til grund, at T ved at anvende rygsækken, uden forinden at have undersøgt denne og alle dens lommer, påtog sig en risiko for, at der kunne ligge noget i den, som ikke ville være lovligt at besidde. Efter bevisførelsen og sagens oplysninger i øvrigt lagde Højesteret til grund, at T på intet tidspunkt havde viden om, at der lå en kniv i rygsækken, at han pakkede den efter henvendelse fra nevøens advokat, at han ikke blev bedt om at pakke tøjet i den pågældende rygsæk, at rygsækken ikke tilhørte ham, men hans nevø, som var hans bofælle, at den blev brugt som skoletaske, og at han tog de skolebøger, der lå i den ud, inden han lagde nevøens tøj ned i den, og at kniven lå i en smal lomme, så man ikke umiddelbart kunne se den, når man kiggede ned i lommen. Der var ikke oplysninger om omstændigheder, der kunne give T anledning til mistanke om, at der kunne ligge en kniv i rygsækken.


Højesteret fandt på denne baggrund efter en samlet vurdering, at T’s besiddelse af kniven i arresten ikke kunne anses for at have fundet sted under skærpende omstændigheder, og at T herefter i overensstemmelse med knivlovens udgangspunkt skulle idømmes bødestraf. Bøden blev i overensstemmelse med det oplyste om bødepraksis fastsat til 1.000 kr.

 

Landsretten var nået et andet resultat.