Højesterets dom af 15. maj 2018 i sag 33/2018

Info

Resumé:

Forvaring for voldtægt


T, der i en periode på ca. 30 år var straffet gentagne gange, herunder tre gange for voldtægt og voldtægtsforsøg, var i landsretten dømt for bl.a. to tilfælde af fuldbyrdet voldtægt begået mod sin tidligere samlever.


Højesteret fandt på baggrund af karakteren af de nu begåede seksualforbrydelser sammenholdt med oplysningerne om T’s person, herunder Retslægerådets udtalelse samt omfanget og karakteren af hans tidligere kriminalitet, at betingelserne for forvaring var opfyldt.


Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge.


Landsretten var nået til samme resultat.