Højesterets dom af 15. januar 2019 i sag 226/2015

Info

Resumé:

Ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank var erstatningsansvarlige for uforsvarlig långivning


Sagen angik, om A, B og C, der havde været henholdsvis bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og bankdirektør i Capinordic Bank, havde pådraget sig erstatningsansvar over for banken for tab på 11 konkrete udlånsengagementer bevilget i perioden 2007-2009.


Højesteret fastslog, at Finansiel Stabilitet havde kompetence til at indtale erstatningskrav som sket mod de tre ledelsesmedlemmer, og at Finansiel Stabilitet havde en erstatningsretlig værnet interesse.


Højesteret fandt det ikke godtgjort, at banken havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for ledelsesmedlemmerne for tab på de 11 udlånsengagementer. Det beroede således på en konkret vurdering af det enkelte udlånsengagement, om de kunne pålægges erstatningsansvar.


Højesteret fandt, at ledelsesmedlemmerne i en række tilfælde havde handlet ansvarspådragende ved at bevilge lån eller anden disposition knyttet hertil, og at de derfor var erstatningsansvarlige for det hermed forbundne tab. I en række andre tilfælde var der efter Højesterets opfattelse ikke tale om uforsvarlig långivning og dermed ikke grundlag for at pålægge ledelsesmedlemmerne erstatningsansvar.


Højesteret fastslog, at ledelsesmedlemmernes erstatningsansvar for uforsvarlig långivning ikke var bortfaldet som følge af meddelt decharge på bankens generalforsamlinger, og at der ikke var grundlag for at lempe erstatningsansvaret.


Landsretten opgjorde det samlede erstatningskrav til ca. 90,5 mio. kr., mens Højesteret opgjorde kravet til ca. 89 mio. kr. Forskellen skyldtes beløbsmæssige justeringer i tre udlånsengagementer som følge af bl.a. yderligere indbetalinger efter landsrettens dom. Parterne var enige om disse justeringer.

 

Højesteret stadfæstede således i realiteten landsrettens dom.