Højesterets dom af 14. december 2017 i sag 86/2017

Info

Resumé:

Krav om godtgørelse for følgerne af tvangsanbringelse af barn uden for hjemmet var forældet


A havde over for en kommune rejst krav om godtgørelse for følgerne af Børn- og Ungeudvalgets afgørelse om at tvangsanbringe A’s søn uden for hjemmet. Sagen angik i første række, om det fremsatte krav var forældet, da A anlagde retssag mod kommunen.


Højesteret udtalte, at forældelsesfristen på 3 år begyndte at løbe på tidspunktet for skadens indtræden, og at dette tidspunkt måtte anses for at være tidspunktet for meddelelsen af Børn- og Ungeudvalgets afgørelse af 28. oktober 2011. Højesteret fastslog, at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ikke havde været suspenderet. Da retssagen mod kommunen var anlagt den 9. februar 2015, var A’s eventuelle krav på godtgørelse derfor forældet.


Landsretten var nået til samme resultat.