Højesterets dom af 14. september 2016 i sag 99/2016

Info

Resumé:

Landsretten havde ikke anvendt bevisbyrderegler forkert ved bl.a. at lægge vægt på, at T ikke havde givet en sandsynlig forklaring på, hvorledes hans dna blev fundet på indersiden af det opbrudte vindue


T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 276 i forbindelse med et indbrud begået i en villa. 


På gerningsstedet var der fundet dna-materiale på et opbrudt vindue. Det fremgik af en erklæring fra Retsgenetisk Afdeling, at dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammede fra tiltalte, end hvis en del af det undersøgte dna ikke stammede fra ham. 


Byretten og landsretten dømte tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 276 bl.a. under henvisning til erklæringen fra Retsgenetisk Afdeling samt til, at tiltalte havde forklaret, at han er tilmeldt folkeregistret og færdedes i det pågældende område, at han tidligere er straffet for indbrudskriminalitet, og at han ikke havde givet en sandsynlig forklaring på, hvordan hans dna blev fundet på indersiden af det opbrudte vindue. 


Tiltalte ankede landsrettens dom med påstand om frifindelse navnlig under henvisning til, at landsrettens afgørelse er udtryk for en forkert anvendelse af bevisregler, idet landsretten – ligesom byretten – har lagt vægt på, at ”tiltalte ikke har givet en sandsynlig forklaring på, hvorledes hans dna blev fundet på indersiden af det opbrudte vindue”.

Højesteret fandt, at byretten og landsretten ikke havde anvendt bevisbyrderegler forkert, og tog derfor ikke Ts påstand om frifindelse til følge. Højesteret forhøjede straffen til fængsel i 60 dage.