Højesterets dom af 14. juni 2018 i sag 53/2018

Info

Resumé:

T straffet med fængsel i 12 år for at have indsmuglet amfetamin og skunk i en lastbil fra Tyskland til Danmark


T var fundet skyldig i at have indført ca. 33,2 kg amfetamin og ca. 25,5 kg skunk i en lastbil fra Tyskland til Danmark. Stofferne var skjult i en særlig indrettet brændstoftank og i forskellige hulrum i lastbilen. T var dømt efter forsætsformen dolus eventualis for så vidt angik den indførte amfetamin. Byretten havde om T’s rolle anført, at han var kurer, mens landsretten havde anført, at hans rolle ikke nærmere kunne anses for klarlagt. For Højesteret angik sagen strafudmålingen.


Under hensyn til mængderne af amfetamin og skunk, til at indsmuglingen måtte anses for at være sket som led i internationalt, organiseret narkotikakriminalitet, og til det anførte om T’s rolle fandt Højesteret, at T skulle straffes med fængsel i 12 år. Højesteret tiltrådte i den forbindelse, at det ikke skulle tillægges betydning, at koncentrationen af amfetaminen var mindre end den gennemsnitlige koncentration på gadeplan. Heller ikke det forhold, at T for så vidt angik amfetaminen var dømt efter forsætsformen dolus eventualis, kunne føre til en nedsættelse af straffen.


Landsretten var nået til samme resultat.