Højesterets dom af 14. juni 2013 i sag 334/2011

Info

Resumé:

En kolonihaveforening var ikke berettiget til at melde sig ud af Kolonihaveforbundet for Danmark

Andelshaveforeningen Kildegården fik ikke medhold i, at de i 2009 kunne melde sig ud af Kolonihaveforbundet for Danmark. Kildegården havde i 1958 erhvervet en ejendom fra statens jordlovsudvalg og af skødet fremgik, at Kildegården skulle være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, så længe arealet blev anvendt til kolonihaver og Kolonihaveforbundet eksisterede. Bestemmelsen var tinglyst servitutstiftende med Landsbrugsministeriet og Kolonihaveforbundet som påtaleberettiget.

I 1995 var ministeriets påtaleret overdraget til Kolonihaveforbundet, og Kildegården anførte bl.a., at vilkårene i forbindelse med overdragelsen af påtaleretten måtte have været, at Kildegården ikke skulle blive fastholdt længere end 20 år, efter at restkøbesummen var betalt til staten, hvilket var sket i 1978.

Højesteret udtalte, at Kildegården alene kunne udmelde sig af Kolonihaveforbundet, såfremt Kildegården var frigjort fra sin forpligtelse til at være medlem af Kolonihaveforbundet, som Kildegården ifølge skødet skulle være medlem af, så længere arealet blev anvendt til kolonihaver og Kolonihaveforbundet eksisterede. Under disse omstændigheder kunne Kildegården ikke udmelde sig uden samtykke fra forbundet, og forbundet havde ikke tilsidesat en foreningsretlig lighedsgrundsætning ved ikke at acceptere udmeldelsen. Det var ikke godtgjort, at forbundet i forbindelse med drøftelserne af overdragelsen af ministeriets påtaleret til forbundet havde opgivet den påtaleret, der i henhold til skødet tilkom forbundet.

Landsretten var nået til samme resultat.