Højesterets dom af 14. juni 2012 i sag 69/2012

Info

Resumé:

T blev dømt for at have udøvet vold mod og derved dræbt sit barn på ca. 2 ½ år.

T var ved Grønlands Landsret blevet idømt 9 års anbringelse i en anstalt for domfældte for sammen med sin samlever at have mishandlet T’s ca. 2 ½-årige barn, indtil barnet døde af sine kvæstelser.

Ved kredsretten i Grønland var T og samleveren blevet frifundet for drab, men dømt for vold og prisgivelse af menneskeliv.

Højesteret fastslog, at oplysningerne om de voldshandlinger, herunder vold mod barnets hoved, som Grønlands Landsret havde dømt for, var velkendte for tiltalte, og at anklageskriftets manglende beskrivelse af volden mod hovedet ikke havde haft betydning for tiltaltes mulighed for at tilrettelægge sit forsvar.

Under hensyntagen til bl.a. længstetiden for anbringelse i anstalt og tiltaltes personlige forhold fastsatte Højesteret straffen til anbringelse i en anstalt for domfældte i 7 år.

Højesteret ændrede dermed Grønlands Landsrets dom.