Højesterets dom af 14. juni 2010 i sag 100/2006

Info

Resumé:

Omstødelse af gavedisposition

Dom afsagt den 14. juni 2010.

Sag 100/2006

H
mod
M under konkurs

Omstødelse af gavedisposition

M solgte i 1994 som led i en kreditorordning en ejendom i Lyngby til A for 3 mio. kr. M skulle forblive boende i ejendommen som lejer, og lejestørrelsen og øvrige vilkår blev fastsat således, at M afholdt alle udgifter vedrørende ejendommen. Efter referatet af et møde den 3. juli 1994 blev der endvidere aftalt en deklaration om tilbagekøbsret for M mod betaling af restgælden på prioritetsydelser. I november 2000 solgte A ejendommen videre til Ms ægtefælle, H, for 3,2 mio. kr. Denne købesum var væsentligt lavere end den offentlige vurdering på 4,7 mio. kr. og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev på ca. 700.000 kr. til A.

Højesteret bemærkede, at overdragelsen til H indebar et betydeligt gavemoment. Ved afgørelsen af, hvem der havde ydet gaven, måtte overdragelsen til H ses i lyset af overdragelsen i 1994 fra M til A. Under hensyn til indholdet af referatet af mødet den 3. juli 1994 og til den økonomiske realitet i handelen lagde Højesteret til grund, at det – uanset de afgivne forklaringer – var forudsat, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage mod betaling af restgælden på prioritetslånene. Gaven ved salget af ejendommen i 2000 til H måtte derfor anses for ydet af M.

Da gaven ikke var omfattet af en ægtepagt tilsidesatte Højesteret gavedispositionen som ugyldig, jf. retsvirkningslovens § 30. (Dissens).

Landsretten var kommet til samme resultat.