Højesterets dom af 14. maj 2019 i sag BS-21388/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Afslag på familiesammenføring var ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen

 

A, B og C er alle syriske statsborgere, som indrejste i Danmark i 2015 og derefter blev med­delt midlertidig opholdstilladelse på grund af de generelle forhold i hjemlandet. I januar 2017 og marts 2017 gav Udlændingenævnet afslag på deres ansøgninger om familiesammenføring med deres ægtefæller og børn. Begrundelsen for afslagene var, at ansøgerne på afgørelsestids­punktet ikke havde haft opholdstilladelse i Danmark i tre år, og at der ikke forelå sådanne ganske særlige grunde, at der kunne ses bort fra denne betingelse.

 

Sagen angik prøvelse af Udlændingenævnets afgørelser om afslagene på familiesammenfø­ring.

 

Højesteret fastslog, at kravet i udlændingeloven om, at ansøgerne som udgangspunkt skulle have haft opholdstilladelse i Danmark i tre år, før de kunne få familiesammenføring med de­res børn, lå inden for den skønsmargin, som tilkommer staten ved afvejningen af hensynet til parternes familieliv og børnenes bedste over for hensynet til de samfundsmæssige interesser, som kan varetages efter Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Højesteret fastslog end­videre, at også afslaget på familiesammenføring med ansøgernes ægtefæller lå inden for den skønsmargin, som tilkommer staten efter konventionens artikel 8, at der i øvrigt ikke var grundlag for at tilsidesætte Udlændingenævnets afslag på opholdstilladelse, og at ansøgerne ikke havde krav på godtgørelse.

 

Landsretten var nået til samme resultat.