Højesterets dom af 14. maj 2012 i sag 223/2010

Info

Resumé:

Ligeløn

Spørgsmålet i sagen var, om As arbejdsgiver, B, havde forskelsbehandlet A i strid med ligelønsloven, fordi A under sin barsels- og forældreorlov ikke var indkaldt til en MUS- og lønsamtale og derved ikke fik en lønstigning, som ellers blev givet til de fleste andre medarbejdere. Højesteret fandt, at dette var tilfældet. B havde også overtrådt ligebehandlingsloven ved ikke at indkalde A til en MUS- og lønsamtale under hendes barsels- og forældreorlov. Endelig fandt Højesteret, at B havde tilsidesat ligelønsloven ved at afskedige A, fordi hun havde fremsat krav om ligeløn.

Højesteret tilkendte derfor A en efterregulering af hendes løn med renter, en godtgørelse på 10.000 kr. for den manglende indkaldelse af hende til MUS-samtalen og en godtgørelse på 136.358,40 kr. for Bs opsigelse af hende.

Dommen var en ændring af Sø- og Handelsrettens tidligere afgørelse i sagen.