Højesterets dom af 14. marts 2013 i sag 205/2011

Info

Resumé:

Kunstner var ikke berettiget til at fratrække udgifter afholdt som led i sin kunstnervirksomhed i sin skattepligtige indkomst.

Højesteret fastslog, at den livsvarige ydelse på finansloven, som A, der var kunstner, modtog efter loven om Statens Kunstfond, ikke kunne anses som en indtægt, der var erhvervet ved driften af A’s kunstnervirksomhed. Kunstnervirksomheden havde dermed givet underskud i de to indkomstår, som sagen angik.

Efter oplysningerne om indtægter og udgifter i A’s kunstnervirksomhed gennem årene fandt Højesteret, at kunstnervirksomheden ikke blev drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, og virksomheden kunne derfor ikke anses som erhvervsmæssig i de pågældende indkomstår. A var herefter ikke berettiget til at fratrække nettoudgifterne ved kunstnervirksomheden i sin øvrige skattepligtige indkomst for disse år. (Dissens).

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.