Højesterets dom af 14. februar 2012 i sag 196/2010 og 197/2010

Info

Resumé:

Ikke grundlag for at pålægge selskab at bære tab som følge af økonomichefs checkmisbrug

A, der var ansat som økonomichef i B A/S, udfærdigede i perioden fra februar 2000 til november 2005 61 falske checks med et samlet pålydende på 4.214.941,75 kr. Alle 61 checks angav B som udsteder og blev trukket på selskabets konto i Danske Bank A/S.

53 af checkene med et samlet pålydende på 3.744.338,75 kr. var udstedt til A, der indløste checkene i sin egen bank, Sparekassen Sjælland. De øvrige checks blev indløst på anden måde.

Som udgangspunkt var Danske Bank som kontoførende pengeinstitut ikke berettiget til at trække de falske checks på Bs konto, og spørgsmålet for Højesteret var herefter, om B i forbindelse med As checkmisbrug havde udvist en sådan uforsigtighed, at B selv måtte bære tabet.

Højesteret lagde til grund, at selskabets revisorer havde forklaret, at Bs økonomiafdeling var velfungerende, og at regnskabsføringen og forretningsgangene var betryggende. Selskabets checks, som A var bemyndiget til at underskrive, skulle underskrives af to personer med fuldmagt hertil, og begge skulle se det underliggende materiale for checkudstedelsen. Bogholderen baserede bogføringen på det bilag, som checken vedrørte, og kontrollerede på checkkopien, at kravet om to underskrifter var opfyldt.

Højesteret udtalte herefter, at det ikke ved syns- og skønserklæringens kritiske bemærkninger eller ved afhjemlingen af skønsmanden heroverfor var tilstrækkeligt godtgjort, at Bs forretningsgange og interne kontrol havde indebåret en sådan uforsigtighed, at der var grundlag for at pålægge B at bære tabet ved As checkmisbrug.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.