Højesterets dom af 13. december 2018 i sag 76/2018

Info

Resumé:

Straf for grov vold fastsat til en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder og udvisning med indrejseforbud i 12 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser


T, en nu 24-årig libysk statsborger, der havde opholdt sig lovligt i Danmark i ca. 19 år, var ved byrettens og landsrettens domme fundet skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, og blev straffet med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder samt udvist ubetinget med et indrejseforbud i 12 år. T, der var tidligere straffet, havde en reststraf fra en tidligere dom samt to betingede domme. Han var også betinget udvist. Den grove vold var begået i prøvetiden for de to betingede domme og den betingede udvisning. Sagen for Højesteret angik navnlig straffastsættelsen og spørgsmålet om udvisning.


Højesteret udtalte bl.a., at det efter straffelovens § 40 og § 61 er udgangspunktet, at der fastsættes en fællesstraf, når den prøveløsladte begår nyt strafbart forhold i prøvetiden, og at det beror på en helhedsvurdering, om der skal fastsættes en fællesstraf. Højesteret tiltrådte, at straffen var fastsat med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder og henviste bl.a. til, at T begik sin grove voldskriminalitet ganske kort tid efter prøveløsladelsen, og at kriminaliteten var begået i prøvetiden for de to betingede domme. Karakteren af den tidligere kriminalitet, som bl.a. omfattede besiddelse af hash med henblik på videreoverdragelse og hærværk af betydeligt omfang, blev endvidere tillagt betydning, selv om kriminaliteten ikke var ligeartet.


For så vidt angik udvisning, fandt Højesteret, at ubetinget udvisning ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og tiltrådte, at T var udvist ubetinget med et indrejseforbud i 12 år.


Landsretten var nået til samme resultat.