Højesterets dom af 13. november 2018 i sag BS-13328/2018-HJR

Info

Resumé:

Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var uberettiget


Boligselskabet 3B ophævede i marts 2015 A’s lejemål med henvisning til den kriminalitet, som A’s søn, B, i december 2014 var dømt for at have deltaget i. Sagen angik, om ophævelsen var berettiget.


B var fundet skyldig i på boligselskabets område som en af tre gerningsmænd at have deltaget i grov vold mod en anden beboer. Landsretten fastsatte straffen til en fællestraf af fængsel i 4 måneder. Landsretten havde herved på den ene side lagt vægt på voldens karakter, herunder at den var udøvet af flere i forening under anvendelse af bl.a. knive, og på den anden på B’s mere begrænsede medvirken.


Højesteret udtalte, at den grove vold udøvet mod en anden beboer i området udgjorde en misligholdelse af en sådan grovhed, at boligforeningen som udgangspunkt havde ret til at ophæve lejemålet.


Ved afvejningen af misligholdelsens karakter over for A’s forhold blev det imidlertid tillagt betydning, at voldsforholdet måtte anses for en enkeltstående, spontant opstået episode af kortere varighed, og at B’s medvirken var mere begrænset i forhold til de to andre gerningsmænd. Det måtte videre tillægges betydning, at A på ophævelsestidspunktet havde boet i lejemålet i 15 år, samt at A inden ophævelsen ikke havde modtaget klager fra boligforeningen eller andre lejere over sin eller andre medlemmer af husstandens opførsel.


Efter en samlet bedømmelse af misligholdelsens karakter og A’s forhold fandt Højesteret ligesom boligretten, at ophævelsen af lejemålet ikke stod i rimeligt forhold til misligholdelsen. Ophævelsen var derfor uberettiget.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.