Højesterets dom af 13. september 2018 i sag 190/2017

Info
  • Relaterede retsområder:

  • EU-ret

Resumé:

TDC A/S fik i 1998 tilbagebetalt ca. 100 mio. kr. af SKAT, fordi TDC i perioden 1988-1991 var blevet opkrævet ambi i strid med EU-retten. Efter at EU-Domstolen havde afsagt dom i en anden sag om tilbagebetaling af ambi, fremsatte TDC et krav over for SKAT om tilbagebetaling af yderligere 362 mio. kr. SKAT afviste kravet som forældet.


Spørgsmålet for Højesteret var, om forældelsesfristen efter dansk ret var suspenderet i medfør af det EU-retlige effektivitetsprincip. Det var herunder et spørgsmål, om der var grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen.


Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at der på baggrund af EU-Domstolens praksis ikke forelå en sådan tvivl om forståelsen af det EU-retlige effektivitetsprincip i relation til anvendelsen af de danske forældelsesregler i denne sag, at der var grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.


Højesteret tiltrådte endvidere af de grunde, som landsretten havde anført, at fristen for forældelse af TDC’s krav ikke var suspenderet i medfør af effektivitetsprincippet, og at kravet derfor var forældet.
 

Landsretten var nået til samme resultat.