Højesterets dom af 13. marts 2012 i sag 304/2009

Info

Resumé:

Bank frifundet for rådgivningsansvar

Danske Bank havde ikke pligt til at rådgive i forbindelse med udstedelsen af en garanti over for en kundes samhandelspartners bank i Hong Kong

Garantien, hvis tekst var udformet af Hong Kong-banken, blev stillet på foranledning af kunden og uden, at kunden søgte råd hos Danske Bank.

Højesteret fastslog efter omstændighederne i sagen, at banken ikke havde handlet ansvarspådragende over for kunden ved ikke på eget initiativ at have sikret sig, at denne havde forstået konsekvenserne af garantien, som indebar, at der blev stillet sikkerhed for kundens samhandelspartners gæld til Hong Kong-banken.

Højesteret frifandt herefter banken for kundens krav om erstatning, hvilket var en ændring af Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen. Dissens.