Højesterets dom af 12. september 2019 i sag Sag BS-4280/2019-HJR

Info

Resumé:

Aftalte priser var markedskonforme og kunne ikke danne grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2


Sagen angik, om der ved fastsættelsen af markedsprisen på immaterielle rettigheder mellem et dansk datterselskab og et udenlandsk moderselskab skulle ske fradrag for indeholdte kildeskatter, og om der i tilfælde heraf kunne ske korrektion af det danske selskabs skattepligtige indkomst svarende til de indeholdte kildeskatter efter ligningslovens § 2.


Højesteret fandt, at priserne svarede til markedspriserne, og at der derfor ikke var anledning til korrektion.


Landsretten var nået til samme resultat.