Højesterets dom af 12. februar 2016 i sag 143/2015

Info

Resumé:

T havde i en samtale med en administrativ medarbejder i en kommune bl.a. truet med, at han ville slå en ledende medarbejder i kommunen ihjel, og T blev herfor straffet for overtrædelse af straffelovens § 266 med fængsel i 20 dage


T havde henvendt sig telefonisk til borgerrådgivningen i sin kommune og talt med en administrativ medarbejder. Under samtalen havde T udtalt om en ledende medarbejder i kommunens familiecenter, at han ”ville finde hende og skære halsen over på hende” samt flere gange udtalt, at han ville slå den pågældende ihjel. Den ledende medarbejder havde været involveret i behandlingen af en sag vedrørende Ts søn. Den administrative medarbejder, som T havde talt med, gengav senere samme dag indholdet af truslerne i en mail og telefonisk over for den ledende medarbejder, som truslerne angik.


T var tidligere straffet for bl.a. trusler efter straffelovens § 266.


Højesteret udtalte, at reglen i straffelovens § 119, stk. 1, må forstås på den måde, at den kun omfatter trusler, der er fremsat direkte over for den offentligt ansatte, som truslen angår. En sådan trussel kan f.eks. fremsættes ved direkte personlig kontakt mellem gerningsmanden og den truede. En overtrædelse af § 119, stk. 1, kan også begås ved, at truslen fremsættes i en telefonsamtale med den truede eller f.eks. i en mail stilet til denne. Er truslen ikke rettet direkte til den, der trues, er forholdet ikke omfattet af § 119, stk. 1.


Højesteret fandt, at truslerne i den foreliggende sag ikke var fremsat direkte over for den truede, sådan som § 119, stk. 1, skal fortolkes. Højesteret tiltrådte derfor, at T var frifundet for overtrædelse af § 119, stk. 1, og at forholdet var henført under § 266.


Et flertal i Højesteret tiltrådte, at landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 20 dage. Modsat landsretten fandt flertallet imidlertid, at straffen ikke skulle gøres betinget.