Højesterets dom af 11. juni 2008 i sag 1. afdeling, 453/2007

Info
  • SKM2008.611.HR

Resumé:

Skattemyndighederne havde forhøjet den skattepligtige indkomst i indkomståret 1999 med kr. 280.000,- på grund af tilsidesætteligt regnskabsgrundlag og negativt privatforbrug. Heroverfor gjorde skatteyderen gældende, at han havde lånt USD 61.000,- af en fætter i USA til brug for opstart af et pizzeria. På baggrund af en oplysning i sagsøgerens regnskab anerkendte Landsskatteretten, at skatteyderen havde lånt kr. 150.000,-, og for landsretten påstod skatteyderen nedsættelse af den resterende del af forhøjelsen, kr. 130.000,-. Landsretten fandt ikke, at skatteyderen havde lånt yderligere midler af sin fætter, idet skatteyderens forklaring og en erklæring fra fætteren ikke var bestyrkede objektive kendsgerninger eller sandsynliggjort med beviser af tilstrækkelig vægt. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at lånets udbetaling var udokumenteret, og at der ikke var udstedt lånedokument i forbindelse med ydelsen af lånet. De efterfølgende "udlånskontrakter" var ikke underskrevet af låntageren, og nogle overførsler fra skatteyderen til fætteren var foretaget på tidspunkter, hvor skattesagen allerede verserede.

 

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene.

Parter

A
(advokat Troels Lind Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Lene Pagter Kristensen. Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling, den 4. september 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A. har gentaget sin påstand.

lndstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved den stedlige skattemyndighed.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.