Højesterets dom af 11. maj 2016 i sag 30/2016

Info

Resumé:

Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at landsret­ten havde anvendt straffelovens § 23 urigtigt eller i øvrigt begået fejl i bevisbedømmelsen i en sag om organiseret hashhandel på Christiania.


Sagens hovedspørgsmål for Højesteret var, om de tiltalte med rette var idømt fængselsstraffe på mellem 1 år og 9 måneder og 2 år og 9 måneder for medvirken til salg af hash og andre hashprodukter fra hashboder på Christiania bl.a. for tidspunkter, hvor de tiltalte ikke selv var til stede i den pågældende bod, og om de tiltalte med rette var dømt for de i landsrettens dom angivne mængder af hash mv.

For så vidt angår begge spørgsmål bemærkede Højesteret, at landsrettens bevisbedømmelse ikke kan efterprøves af Højesteret.


Om medvirken følger det af straffelovens § 23, at den, der ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til en strafbar handling, kan straffes for denne. I den konkrete sag fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fastslå, at landsretten ikke havde foretaget en konkret og objektivt funderet bevisbedømmelse, som var nærmere begrundet, eller at landsret­ten – på baggrund af det bevisresultat, som landsretten var nået frem til – havde anvendt straffelovens § 23 urigtigt ved at dømme de tiltalte for medvirken.


For så vidt angår de mængder hash mv., som de tiltalte var dømt for i landsretten, var opgørelsen heraf bl.a. sket på grundlag af politiets op­tælling af kunder i hashboder på Christiania i begrænsede perioder og på grundlag af oplysninger om den gennemsnitlige mængde hashprodukter, der var blevet beslaglagt af politiet hos knap 2.000 formo­dede købere i nærheden af Christiania. Højesteret fandt, at landsretten – i overensstemmelse med princippet om den frie be­visbedømmelse – havde foretaget en konkret og objektivt funderet bevisbedømmelse, som var begrundet, for så vidt angår de opgjorte mængder.

 

For Højesteret angik sagen i øvrigt udmålingen af de tiltaltes straf, spørgsmål om konfiskation af udbytte af hashhandlen hos de tiltalte, spørgsmål om hvem der skulle betale sagens omkostninger og spørgsmål om hvorvidt en af de tiltalte skulle udvises.

 

Højesteret stadfæstede også landsrettens dom på disse punkter med undtagelse af et spørgsmål om betaling af sagsomkostninger for landsretten for fem af de tiltalte.