Højesterets dom af 11. januar 2011 i sag 29/2008

Info

Resumé:

Opgørelse af erstatning i henhold til § 3 a, stk. 3, i lov om benzinforhandlerkontrakter

Sagen angik opgørelsen af en erstatning, som et benzinselskab skulle betale til A som følge af, at selskabet havde opsagt en aftale med ham om forpagtning af to benzinstationer. Der var tvist om, hvorvidt genvundne afskrivninger skulle indgå i beregningen af driftsresultatet, om et såkaldt driftsherrevederlag skulle fradrages for begge benzinstationer, samt om A – som det fremgik af den ene af forpagtningsaftalerne mellem parterne – skulle betale 325.000 kr. til benzinselskabet for overtagen goodwill.

For så vidt angik de genvundne afskrivninger fandt Højesteret ligesom Sø- og Handelsretten, at disse skulle opgøres således, at de ikke oversteg de afskrivninger, der var foretaget i de forudgående tre år for ophøret af forpagtningsforholdet. Højesteret fandt ikke, at det forhold, at den daglige ledelse af den ene af stationerne var overladt til en ansat, medførte, at der ikke skulle fradrages et driftsherrevederlag i erstatningen vedrørende denne station. Der skulle derfor foretages et fradag for driftsherrevederlag på 50 % i den samlede erstatning til A. Endelig udtalte Højesteret, at de anvendte principper for beregningen af erstatning som følge af lov om benzinforhandlerkontrakter har haft som forudsætning, at forpagteren ikke betaler for goodwill. Uanset vilkåret herom i den ene forpagtningsoverenskomst mellem A og benzinselskabet kunne der derfor ikke foretages fradrag i erstatningen for eventuel overtagen goodwill.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens dom.