Højesterets dom af 09. juni 2022 i sag 17/2022

Print

Relaterede love

Grundloven
Straffeloven
Lov om euforiserende stoffer
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

T frifundet for at have besiddet et kendetegn for den forbudte forening Loyal to Familia


T blev i sin celle i Storstrøm Fængsel fundet i besiddelse af et ark papir, hvor der med håndskrift var skrevet bl.a. ”Loyal To Familia”. Papiret blev efter det oplyste fundet af fængselspersonalet blandt andre papirer under en rutinemæssig visitation.


Spørgsmålet for Højesteret var, om besiddelsen af papiret udgjorde en overtrædelse af straffelovens § 132 a, stk. 2, hvorefter det er forbudt i bl.a. kriminalforsorgens institutioner at besidde eller anvende en forenings kendetegn, når foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom.


Højesteret henviste til, at formålet med bestemmelsen er at imødegå utryghed, der kan skabes ved at anvende f.eks. rygmærker, tøj eller andre symboler og kendetegn, der knytter sig til en forening, der er foreløbig forbudt eller opløst ved dom, og som offentligt er forbundet med bl.a. personfarlig kriminalitet. Højesteret udtalte på den baggrund, at T’s besiddelse af det omhandlede ark papir under de omstændigheder, hvor det blev fundet, ikke kunne anses for i sig selv at være egnet til at virke utryghedsskabende. Højesteret udtalte endvidere, at forholdet var atypisk set på baggrund af bestemmelsens formål og de eksempler på strafbar besiddelse af kendetegn, der var nævnt i forarbejderne til bestemmelsen.


Besiddelsen af det pågældende ark papir var derfor ikke omfattet af straffelovens § 132 a, stk. 2, og T blev derfor frifundet.


Landsretten var kommet til et andet resultat.


Underinstansernes afgørelser er undervejs i Domsdatabasen

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%