Højesterets dom af 09. marts 2018 i sag 137/2017

Info

Resumé:

Skatteforvaltningslovens betingelser for ændring af skatteansættelse var opfyldt


SKAT forhøjede i 2010 A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2006. Begrundelsen for forhøjelsen var bl.a., at et selskab, hvor han var hovedanpartshaver, havde solgt en ejerlejlighed til ham og hans daværende ægtefælle, at salget efter SKATs opfattelse var sket til underpris, og at der derfor var tale om maskeret udlodning. A indbragte sagen for Landsskatteretten og siden for byretten, der gav Skatteministeriet medhold i, at overdragelsen var sket til underpris, og at der skulle ske beskatning af maskeret udlodning, men byretten fandt, at beskatningen skulle ske i indkomståret 2005 i stedet for 2006. For Højesteret angik sagen alene, om betingelserne i skatteforvaltningslovens for at ændre A’s skatteansættelse for 2005 var opfyldt.


Højesteret fandt, at betingelserne for at ændre skatteansættelsen for 2005 var opfyldt.


Landsretten var nået til samme resultat.