Højesterets dom af 09. januar 2019 i sag 109/2018

Info

Resumé:

Annoncer opfyldte ikke kravet om at angive kreditoplysninger på en fremtrædende måde


Sagerne angik, om to bilforhandlere i annoncer for finansieret køb af biler havde opfyldt kravet i den dagældende markedsføringslovs § 14 a, nu § 18, om, at de lovpligtige standardkreditoplysninger skal angives "på en fremtrædende måde".


Højesteret fandt efter en naturlig sproglig forståelse og henset til formålet med forbrugerkreditdirektivets artikel 4, at udtrykket "på en fremtrædende måde" måtte forstås således, at teksten med standardoplysninger ikke må være for lille eller for svær at læse set i forhold til anden tekst i annoncen, og at særligt standardoplysningerne og det repræsentative eksempel skal skille sig ud i annoncen.


Højesteret fandt, at standardkreditoplysningerne i annoncerne efter en samlet vurdering af det visuelle udtryk ikke kunne anses for at være angivet på en fremtrædende måde. Højesteret lagde herved vægt på kreditoplysningernes placering og den anvendte skriftstørrelse set i forhold til annoncens øvrige tekst.


Højesterets flertal fandt efter en samlet vurdering, at bøderne burde fastsættes til det dobbelte af markedsføringsudgifterne, og at bøden i den ene sag skulle forhøjes som følge af, at der var tale om gentagelse.

 

Landsretten var kommet til et andet resultat.