Højesterets dom af 08. juni 2022 i sag 64/2021

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret
Grønland & Færøerne

Resumé

Flytning af folkeregisteradresse og rejse på enkeltbillet fra Grønland til Danmark under sygemelding gav ikke fornødent grundlag for bortvisning af lærer


A arbejdede som lærer i Kommune X i Grønland, da han slut november 2018 blev sygemeldt. I starten af januar 2019 rejste han med sine børn til Bornholm på enkeltbilletter købt den 6. november 2018. Hans ægtefælle blev boende i Grønland. A havde pr. 31. december 2018 ændret sin folkeregisteradresse fra Grønland til Bornholm. Efter afrejsen blev hans børn udmeldt af deres skole i Grønland og indskrevet i en skole på Bornholm.


Ved lægerklæring af 10. januar 2019 udstedt af en læge på Bornholm blev varigheden af hans uarbejdsdygtighed på grund af sygdom skønnet til 3-4 uger. Efter at have modtaget lægeerklæringen sendte kommunen samme dag en partshøring om påtænkt bortvisning til A, og efter høringssvar blev A den 22. januar 2019 afskediget uden varsel.


Højesteret udtalte bl.a., at der efter A’s ansættelseskontrakt ikke var knyttet en bopælspligt til stillingen som lærer i Kommune X, og at det ikke kan lægges til grund, at det er en typeforudsætning for ansættelsen som lærer i Grønland, at medarbejderen under ansættelsen har bopæl i den kommune, hvor arbejdsstedet er.


Det var ubestridt, at A på bortvisningstidspunktet var uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og A havde forklaret bl.a., at han på grund af arbejdspres og nedslidning besluttede at ”trække stikket” og tage til Bornholm. Det var nødvendigt for at få adgang til det danske sundhedsvæsen, at han flyttede sin folkeregisteradresse til Danmark, og det var ikke meningen, at flytningen til Danmark skulle være permanent.


Under de omstændigheder havde kommunen ikke det fornødne sikre grundlag for at opfatte A’s adfærd og flytning af folkeregisteradresse til Danmark som en tilkendegivelse om, at han ikke ville vende tilbage til sit arbejde som lærer i kommunen, når han blev rask. Bortvisningen var derfor ikke var berettiget.


Grønlands Landsret var nået til samme resultat.


Underinstansernes afgørelser er undervejs i Domsdatabasen.

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%